Consiliul Județean Ialomița intenționează să achiziționeze un teren de până la 55.000 de metri pătrați

Consiliul Județean Ialomița. FOTO G. M.
Consiliul Județean Ialomița. FOTO G. M.

În calitatea sa de autoritate contractantă, Consiliul Județean Ialomița dorește achiziționarea unui teren în suprafață cuprinsă între minim 35.000 și maxim 55.000 de metri pătrați, în vederea construirii unor instalații prevăzute prin Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Ialomița.

Potrivit CJ Ialomița, terenul trebuie să fie situat în județul Ialomița, pe raza UAT-urilor aflate între Slobozia și Căzănești respectiv Slobozia, Amara, Grivița, Traian, Gheorghe Lazăr, Cosâmbești, Ciulnița, Perieți, Buești, Albești, Gheorghe Doja, Miloșești, Reviga, Andrășești, Ciochina, Balaciu, Căzănești, și să aibă următoarele caracteristici:

 • Cea mai mică latură: 100 – 140 metri;
 • Să NU fie în regim de arie naturală protejată;
 • Distanța până la așezările umane trebuie să fie de minim 500 metri;
 • Să NU fie în zonele de protecție a surselor de apa, așa cum este menționat în legislația specifică din domeniul gospodării apelor;
 • Să NU fie situat în zone expuse la inundații, alunecări de teren, eroziuni;
 • Acces la drum public (național, județean, comunal sau drum de exploatare aflat în domeniul public al unei localități);
 • Disponibilitatea facilă de conectare la rețeaua electrică;
 • Să se afle în proprietatea ofertantului sau ofertantul să fie mandatat de proprietar în vederea ofertării;
 • Să NU existe litigii cu privire la imobil.

Valoarea maximă lei/mp este: 11,40 lei/mp fără TVA respectiv 114.000,00 lei/ha fără TVA. Valoarea terenului nu va fi mai mare decât: 630.252,00 lei fără TVA.

Criteriul de atribuire care va fi utilizat este „Prețul cel mai scăzut obținut în urma negocierii prețului pe hectar, prin procedură de licitație competitivă” – Stabilirea ofertei câștigătoare se realizează prin negocierea ofertelor financiare admisibile în urma îndeplinirii condițiilor tehnice și de calificare din caietul de sarcini.

Documentele de calificare

Pentru persoanele juridice:

 • Actul de proprietate asupra terenului ofertat și dovada că acesta este/nu este grevat de ipotecă sau purtător de alte obligații – copie conform cu originalul. În cazul în care, terenul corespunzător ofertei declarate câștigătoare este grevat de ipotecă sau purtător de alte obligații, cu acordul autorității contractante, ofertantul, pe baza unei declarații pe proprie răspundere va garanta că, în perioada de la data primirii comunicării de ofertă câștigătoare și până la data stabilită pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare a imobilului, va degreva ipoteca sau va lichida toate obligațiile sub incidența cărora se află imobilul la data ofertării, în caz contrar contractul nu se va încheia și se vor relua discuțiile cu ofertantul următorului loc din clasamentul stabilit.
 • Extrasul de Carte Funciară (valabil la data depunerii);
 • Certificat de urbanism de informare cu privire la restricțiile zonei;
 • Aprobarea de înstrăinare a imobilului, dată de organele abilitate, după caz, Adunarea Generală a Acționarilor/ Asociaților, Consiliul de Administrație;
 • Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului – copie conform cu originalul;
 • Certificat eliberat de către organele abilitate care să ateste plata obligațiilor către bugetul general consolidat, valabil la data depunerii ofertei;
 • Certificat eliberat de către organele abilitate privind plata taxelor și impozitelor la bugetul local la data întocmirii ofertei pentru imobilul ofertat și dovada înregistrării lui în evidența organului fiscal teritorial;
 • Declarație pe propria răspundere că terenul nu este ocupat de alte persoane, firme sau materiale și poate fi ocupat imediat după semnarea contractului și achitarea prețului;
 • Declarație pe propria răspundere că terenul nu a făcut obiectul unor finanțări din fonduri europene sau publice în ultimii 10 ani;
 • Planuri cadastrale;
 • Declarație pe propria răspundere privind evitarea conflictului de interese. Aceasta declarație va avea în vedere inexistența cauzelor ce ar putea determina un conflict de interese cu persoanele din cadrul autorității contractante cu funcții de decizie cu privire la derularea și finalizarea procedurii de atribuire, în sensul art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016, precum și orice alte persoane care ar putea influența atribuirea contractului.
 • Declarație pe propria răspundere din care să rezulte ca ofertantul nu se află în situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Pentru persoanele fizice:

 • Actul de proprietate asupra terenului ofertat și dovada că acesta este/nu este grevat de ipotecă sau purtător de alte obligații — copie conform cu originalul;
 • Extrasul de Carte Funciară (valabil la data depunerii);
 • Certificat de urbanism de informare cu privire la restricțiile zonei;
 • Certificat eliberat de către organele abilitate privind plata taxelor și impozitelor la bugetul local la data întocmirii ofertei pentru imobilul ofertat și dovada înregistrării lui în evidența organului fiscal teritorial;
 • Declarație pe propria răspundere că terenul nu este ocupat de alte persoane, firme sau bunuri materiale și poate fi ocupat imediat după semnarea contractului și achitarea prețului;
 • Declarație pe propria răspundere că terenul nu au făcut obiectul unor finanțări din fonduri europene sau publice in ultimii 10 ani;
 • Planuri cadastrale;
 • Declarație pe propria răspundere privind evitarea conflictului de interese. Aceasta declarație va avea în vedere inexistența cauzelor ce ar putea determina un conflict de interese cu persoanele din cadrul autorității contractante cu funcții de decizie cu privire la derularea și finalizarea procedurii de atribuire, în sensul art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016, precum și orice alte persoane care ar putea influența atribuirea contractului.
 • Declarație pe propria răspundere din care să rezulte ca ofertantul nu se află în situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
 • Copie după actul de identitate.

Caietul de sarcini și Documentele procedurii privind cumpărarea cumpararea unui teren în suprafață cuprinsă între 35.000 mp și 55.000 mp se pot procura începând cu data publicării anunțului publicitar de la sediul Consiliului Județean Ialomița sau descărcate de pe site-ul http://www.cjialomita.ro ). Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 05.05.2022 ora 16.00 la registratura Consiliului Județean Ialomița. Data primirii solicitari de clarificări – 28.04.2022 . Deschiderea și evaluarea ofertelor va avea loc în data de 06.05.2022 ora 11.00 la sediul Consiliului Județean Ialomița. Valabilitatea ofertelor 90 zile de la data depunerii. Limba de redactare a ofertei – Română. Informații suplimentare: la numărul de telefon: 0243/230201 int.244,e-mail patrimoniucji@gmail.com, Compartiment patrimoniu public și privat, persoană de contact: consilier Șelaru Gheorghe.

 

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația ILnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe ILnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*